Općina Gornja Stubica
☰ Izbornik
Početna stranica Panorama Gornje Stubice Novosti ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORN PLANA UREĐENJA OPĆINE GORNJA STUBICA - PROČIŠĆENI TEKST DJEČJI VRTIĆ JUREK OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA STUBICA SAZIV 2021. GODINE LOKALNI IZBORI 2021. GODINE IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA 2021. GODINE LOKALNI IZBORI 2017. POREZ NA NEKRETNINE OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA STUBICA SAZIV 2017. GODINE SAVJET MLADIH OPĆINE GORNJA STUBICA SAZIV 2017 MJESNI ODBORI NA PODRUČJU OPĆINE GORNJA STUBICA KALENDAR DOGAĐANJA ZA PODRUČJE DJELOVANJA TURISTIČKE ZAJEDNICE PODRUČJA DONAJ STUBICA I GORNJA STUBICA ZA 2018. GODINU JEDNOSTAVNA NABAVA PRIKUPLJANJE OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE GORNJA STUBICA PLAN GOSPODARENJA OTPADOM IV. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GORNJA STUBICA III. IZMJENE I DOPUNE PROSTRONOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GORNJA STUBICA IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA U OPĆINI GORNJA STUBICA 2017. GODINE BAGATELNA NABAVA IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA 2013. LOKALNI IZBORI 2013. NATJEČAJI I JAVNI POZIVI ANTIKORUPCIJA OPĆINSKI KALENDAR DOGAĐANJA ZA 2014. GODINU USTROJ OPĆINE GORNJA STUBICA GORNJOSTUBIČKA ETNO SELA II Ciljane izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Gornja Stubica OBRASCI PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZAKONI IZ PODRUČJA DJELOVANJA LOKALNE SAMOUPRAVE JAVNA NABAVA KALENDAR DOGAĐANJA ZA PODRUČJE DJELOVANJA TURISTIČKE ZAJEDNICE PODRUČJA DONJA STUBICA I GORNJA STUBICA ZA 2016. GODINU PRIJEVREMENI IZBORI ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR 2016. PRORAČUN OPĆINE GORNJA STUBICA O Gornjoj Stubici Dokumenti Politika Gospodarstvo Turizam Institucije Ostale udruge Udruge u kulturi Sportske udruge Izjava o pristupačnosti Izjava o privatnosti Kontakt
☰ Izbornik
× Početna stranica Panorama Gornje Stubice Novosti ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORN PLANA UREĐENJA OPĆINE GORNJA STUBICA - PROČIŠĆENI TEKST DJEČJI VRTIĆ JUREK OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA STUBICA SAZIV 2021. GODINE LOKALNI IZBORI 2021. GODINE IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA 2021. GODINE LOKALNI IZBORI 2017. POREZ NA NEKRETNINE OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA STUBICA SAZIV 2017. GODINE SAVJET MLADIH OPĆINE GORNJA STUBICA SAZIV 2017 MJESNI ODBORI NA PODRUČJU OPĆINE GORNJA STUBICA KALENDAR DOGAĐANJA ZA PODRUČJE DJELOVANJA TURISTIČKE ZAJEDNICE PODRUČJA DONAJ STUBICA I GORNJA STUBICA ZA 2018. GODINU JEDNOSTAVNA NABAVA PRIKUPLJANJE OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE GORNJA STUBICA PLAN GOSPODARENJA OTPADOM IV. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GORNJA STUBICA III. IZMJENE I DOPUNE PROSTRONOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GORNJA STUBICA IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA U OPĆINI GORNJA STUBICA 2017. GODINE BAGATELNA NABAVA IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA 2013. LOKALNI IZBORI 2013. NATJEČAJI I JAVNI POZIVI ANTIKORUPCIJA OPĆINSKI KALENDAR DOGAĐANJA ZA 2014. GODINU USTROJ OPĆINE GORNJA STUBICA GORNJOSTUBIČKA ETNO SELA II Ciljane izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Gornja Stubica OBRASCI PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZAKONI IZ PODRUČJA DJELOVANJA LOKALNE SAMOUPRAVE JAVNA NABAVA KALENDAR DOGAĐANJA ZA PODRUČJE DJELOVANJA TURISTIČKE ZAJEDNICE PODRUČJA DONJA STUBICA I GORNJA STUBICA ZA 2016. GODINU PRIJEVREMENI IZBORI ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR 2016. PRORAČUN OPĆINE GORNJA STUBICA O Gornjoj Stubici Dokumenti Politika Gospodarstvo Turizam Institucije Ostale udruge Udruge u kulturi Sportske udruge Izjava o pristupačnosti Izjava o privatnosti Kontakt

JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Gornja Stubica

                      

         REPUBLIKA HRVATSKA

 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

       OPĆINA GORNJA STUBICA

               OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/002

URBROJ:2113/05-01-17-1

Gornja Stubica, 06. ožujka 2017. godine

 

Temeljem članka 9. stavka 2. i 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih  („Narodne novine“, broj 41/14.) i članka 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Gornja Stubica („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 21/16.) Općinsko vijeće Općine Gornja Stubica  objavljuje

 

JAVNI POZIV

za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih

Općine Gornja Stubica

 

I.

Pokreće se postupak izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Gornja Stubica (dalje u tekstu: Savjet mladih).

 

Savjet mladih savjetodavno je tijelo Općine Gornja Stubica (dalje u tekstu: Općina) koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na razini Općine.

 

Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

 

II.

U Savjet mladih Općine bira se pet (5) članova i pet (5) zamjenika članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika, na mandat od tri godine.

 

III.

U Savjet mladih biraju se mladi koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života i koji imaju prebivalište na području Općine Gornja Stubica.

 

IV.

Pravo predlaganja kandidatura za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike imaju:

- udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s  

   mladima i za mlade,

- učenička vijeća,

-studentski zborovi,

-podmladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj

-neformalne skupine mladih. (dalje u tekstu: ovlašteni predlagatelji).

 

Ovlašteni predlagatelji dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakoga kandidata za člana Savjeta mladih.

 

Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, to mora biti skupina od najmanje 20 mladih.

 

V.

Svoje prijedloge za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike ovlašteni predlagatelji podnose u pisanom obliku na propisanim obrascima koji su dostupni na web stranici Općine (www.gornjastubica.hr) pod „Natječaji i javni pozivi“ (SMOGS-1-1 Prijedlog kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta mladih Općine Gornja Stubica, uz koji se prilaže obrazac SMOGS 1-2 Očitovanje o prihvaćanju kandidature za člana i zamjenika člana Savjeta mladih i obrazac SMOGS 1-3 Očitovanje predlagatelja da su kandidati za člana i zamjenika člana Savjeta mladih predloženi u skladu s aktima predlagatelja,

 a ukoliko je predlagatelj neformalna skupina mladih

- SMOGS-2-1 Prijedlog kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta mladih Općine Gornja Stubica –predlagatelj - neformalna skupina mladih uz koji se prilaže obrazac SMOGS-2-2 Očitovanje o prihvaćanju kandidature za člana i zamjenika člana Savjeta mladih i SMOGS 2-3 Obrazac za prikupljanje potpisa predlagatelja – neformalne skupine mladih) ili se mogu podići u Općini Gornja Stubica u Jedinstvenom upravnom odjelu i obavezno sadrže slijedeće podatke:

-          naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja, odnosno popis mladih koji čine neformalnu skupinu mladih,

-   podatke o kandidatu (ime i prezime kandidata, datum i godinu rođenja, dokaz o     prebivalištu kandidata – fotokopija važeće osobne iskaznice)

-          vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o prihvaćanju kandidature, te ovjeru prijedloga od ovlaštene osobe predlagatelja, a ukoliko se radi o neformalnoj skupini mladih prijedlog potpisuje najmanje 20 mladih,

-           obrazloženje prijedloga iz kojeg je vidljivo zbog čega se kandidat predlaže.

 

VI.

Rok za podnošenje kandidatura je 15 dana od dana objave javnog poziva na web stranicama Općine. Kandidature se dostavljaju u pisarnicu Općine Gornja Stubica (Trg svetog Juraja 2, Gornja Stubica) ili se šalju poštom preporučeno na adresu:

Općina Gornja Stubica

Komisija za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Gornja Stubica

Trg svetog Juraja 2

49 245 Gornja Stubica

 

s naznakom:

„Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Gornja Stubica“.

 

Nepravovremene i nepotpune kandidature neće se razmatrati.

 

 

VII.

Nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, Komisija za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Gornja Stubica obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i utvrđuje popis važećih kandidatura.

 

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura Komisija dostavlja Općinskom vijeću Općine te ih objavljuju na web stranicama Općine.

 

Općinsko vijeće Općine na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.

 

Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih objaviti će se na web stranicama Općine.

 

 

 

                                                                                     PREDSJEDNICA

                                                                                    OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                Đurđica Labaš, upr. pravnik, v.r.

 

 

Obrasci za podnošenje kanditatura (udruge, učenička vijeća, studentski zborovi,                                                                          podmladak pol. stranka)

Obrasci za podnošenje kandidatura ( neformalne skupine mladih)

Općina Gornja Stubica

ADRESA: Trg Svetog Jurja 2, 49245 Gornja Stubica
TELEFON: 049/289-282,049/290-915
TELEFAX: 049/289-687
E-mail:
Izrada web stranica: ITB internet usluge