Otvoren javni natječaj za upis djece u Dječji vrtić JUREK

Admin   29. 04. 2022.   Vijesti   14. 04. 2023.

Otvoren javni natječaj za upis djece u Dječji vrtić JUREK

Dječji vrtić JUREK

UPRAVNO VIJEĆE

Novo naselje 4

49 245 GORNJA STUBICA

KLASA:601-02/22-02/5

URBROJ:2113-60-01-22-3

U Gornjoj Stubici, 2. svibnja 2022. godine

Na temelju članka 10. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću JUREK te Plana upisa u pedagoškoj 2022./2023. godini koju je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića JUREK na 11. sjednici održanoj 6. travnja 2022. godine ravnateljica Dječjeg vrtića JUREK raspisuje

JAVNI POZIV

za upis djece u Dječji vrtić JUREK

radi ostvarivanja redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

Upisi u Dječji vrtić JUREK vršit će se za djecu od navršenih godinu dana do polaska u osnovnu školu sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne Novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) u redoviti (desetosatni) program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima koji će se provoditi u:

*1 jasličku skupinu za 4 djece u dobi od navršene 1 godine do navršene 3 godine

*1 vrtićku skupinu za 6 djece od navršene 3 godine do navršenih 4 godina

*1 vrtićku skupinu za 2 djece od navršene 4 do navršenih 5 godina

Zahtjev za upis podnose roditelji u pravilu ako stanuju na području na kojem djeluje Dječji vrtić JUREK, odnosno ako imaju interes za program koji nudi Dječji vrtić JUREK, a ne žive na području na kojem djeluje Dječji vrtić JUREK.

Uz Zahtjev za upis roditelji prilažu:

1. rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta

2. uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta /ili važeća osobna iskaznica

3. uvjerenje o mjestu prebivališta oba roditelja djeteta/ ili važeća osobna iskaznica

4. potvrdu o radnom statusu roditelja

5. dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:

-za dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata àrješenje o priznatom statusu

-za dijete iz obitelji s troje ili više djece àza svako dijete rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta

-za dijete koje živi s oba roditelja od kojih su oba roditelja zaposlena àpotvrde poslodavaca o zaposlenju i radnom vremenu oba roditelja i elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a.

-za dijete koje živi s oba roditelja od kojih je jedan roditelj zaposlen àpotvrda poslodavca o zaposlenju roditelja i elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a, potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti ili drugi odgovarajući dokaz

-za dijete koje živi s oba nezaposlena roditelja àpotvrde Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti ili drugi odgovarajući dokaz

-za dijete čiji je roditelj na porodiljnom dopustu àdokaz iz kojeg je vidljivo da je roditelj na porodiljnom dopustu

-za dijete koje živi samo s jednim roditeljem, a koji je zaposlen (jednoroditeljska obitelj) i za dijete koje živi samo s jednim roditeljem, a koji je nezaposlen (jednoroditeljska obitelj) àpresuda o razvodu braka, smrtni list umrlog roditelja ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu te potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja, elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a, odnosno potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti ili drugi odgovarajući dokaz

-za dijete s teškoćama u razvoju àrelevantna dokumentacija za utvrđivanje specifičnih razvojnih i/ili zdravstvenih potreba i statusa djeteta (medicinska dokumentacija, rješenje, nalazi i mišljenje nadležnog tijela)

-za dijete samohranog zaposlenog roditelja àpotvrda poslodavaca o zaposlenju roditelja i elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a, te dokaz o tome da je roditelj samohran: rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta

-za dijete samohranog nezaposlenog roditelja àpotvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti ili drugi odgovarajući dokaz te dokaz o tome da je roditelj samohran: rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta

-za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi àrješenje odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi

-za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu àrodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta

-za dijete roditelja koji prima doplatak za djecu àrješenje o pravu na doplatak za djecu

-za dijete s odgodom upisa u prvi razred àrelevantna dokumentacija kojom je utvrđena odgoda upisa u prvi razred

-za dijete koje ima prebivalište na području općine Gornja Stubica àuvjerenje o mjestu prebivališta djeteta

-dijete čija oba roditelja imaju prebivalište na području općine Gornja Stubica àuvjerenje o mjestu prebivališta oba roditelja djeteta (za dijete koje ima oba roditelja)

-za dijete koje ima preporuku Centra za socijalnu skrb, teški socijalni uvjeti te rizični razvojni i/ili obiteljski čimbenici i sl. àrelevantna dokumentacija iz koje je vidljiva preporuka ili kojom su utvrđeni teški socijalni uvjeti i rizični razvojni i/ili obiteljski čimbenici

-za dijete roditelja koji su učenici ili redovni studenti àpotvrda o statusu učenika ili studenta za svakog roditelja

6. suglasnost druge općine/grada o sufinanciranju Dječjeg vrtića za polaznika sa svojeg područja

7. obrazac za inicijalni razgovor.

Obrazac zahtjeva za upis i obrazac za inicijalni razgovor dostupni su na web stranici Dječjeg vrtića JUREK ( https://djecjivrticjurek.hr)

NAPOMENA!

*Određenu dokumentaciju moguće je pribaviti putem sustava e-građani, ako ga roditelji koriste.

*AKO SE VIŠE ČINJENICA DOKAZUJE ISTIM DOKAZOM TAJ DOKAZ NIJE POTREBNO PRILAGATI VIŠE PUTA!!!

*Roditelji prilažu samo dokaze o činjenicama koje se tiču njih i djeteta, što znači da nije potrebno prilagati sve navedene dokaze pod točkom 5. (dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu) već samo one koje se odnose na njih.

*Dokazi se prilažu u preslikama, a originali se u slučaju potrebe daju na uvid.

Popunjen i potpisan zahtjev za upis i obrazac za inicijalni razgovor zajedno s drugim propisanim prilozima podnosi se u zatvorenoj omotnici, osobno ili preporučenom poštom na adresu: Dječji vrtić JUREK, Gornja Stubica 49245, Novo naselje 4, Povjerenstvo za upis djece u Dječji vrtić JUREK“ u roku od 15 dana od dana objave ovog javnog poziva, odnosno od 2. svibnja do 16. svibnja 2022.

Povjerenstvo će za svaki zahtjev utvrditi broj bodova u roku od 15 dana od dana isteka roka za predaju zahtjeva za upis, sukladno aktu Osnivača Dječjeg vrtića kojim propisuje način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić te donijeti prijedlog Liste reda prvenstva upisa u Dječji vrtić JUREK.

Prije objave Liste reda prvenstva Povjerenstvo će s roditeljima i djetetom obaviti Inicijalni razgovor. Nakon obavljenih inicijalnih razgovora, prijedlog Liste reda prvenstva upisa u Dječji vrtić objavljuje se na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i na web stranici Dječjeg vrtića JUEK

Roditelj djeteta (budući korisnik usluge) ima pravo prigovora na prijedlog Liste reda prvenstva upisa u Dječji vrtić JUREK u dijelu koji se odnosi na upis njegova djeteta. Prigovor se izjavljuje Upravnom vijeću Dječjeg vrtića JUREK u roku od 15 dana od dana javnog objavljivanja prijedloga Liste reda prvenstva upisa u Dječji vrtić JUREK.

Upravno vijeće odlučuje o prigovoru odlukom u roku od 15 dana od dana izjavljivanja prigovora. Odluka Upravnog vijeća je konačna i o svojoj odluci Upravno vijeće izvještava roditelja (podnositelja prigovora).

Nakon isteka roka za prigovore i donošenja odluka po prigovorima, Upravno vijeće utvrđuje Konačnu listu reda prvenstva upisa u Dječji vrtić i Raspored upisa. Konačna lista reda prvenstva upisa u Dječji vrtić i Raspored upisa objavljuje se na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića te na službenim web stranicama Dječjeg vrtića i Osnivača. Roditelj djeteta dužan je sklopiti ugovor o ostvarivanju programa s Dječjim vrtićem u pravilu u roku od 30 dana od dana objave Konačne lista reda prvenstva upisa u Dječji vrtić.

Podnošenjem prijave na Natječaj podnositelji zahtjeva izričito su suglasni da Dječji vrtić JUREK kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i obrađivati osobne podatke navedene u prijavi u svrhu provedbe postupka upisa djeteta.

Ravnateljica Dječjeg vrtića JUREK

Božica Hrestak

Podijeli objavu