JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Gornja Stubica

                      

         REPUBLIKA HRVATSKA

 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

       OPĆINA GORNJA STUBICA

               OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/002

URBROJ:2113/05-01-17-1

Gornja Stubica, 06. ožujka 2017. godine

 

Temeljem članka 9. stavka 2. i 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih  („Narodne novine“, broj 41/14.) i članka 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Gornja Stubica („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 21/16.) Općinsko vijeće Općine Gornja Stubica  objavljuje

 

JAVNI POZIV

za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih

Općine Gornja Stubica

 

I.

Pokreće se postupak izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Gornja Stubica (dalje u tekstu: Savjet mladih).

 

Savjet mladih savjetodavno je tijelo Općine Gornja Stubica (dalje u tekstu: Općina) koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na razini Općine.

 

Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

 

II.

U Savjet mladih Općine bira se pet (5) članova i pet (5) zamjenika članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika, na mandat od tri godine.

 

III.

U Savjet mladih biraju se mladi koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života i koji imaju prebivalište na području Općine Gornja Stubica.

 

IV.

Pravo predlaganja kandidatura za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike imaju:

- udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s  

   mladima i za mlade,

- učenička vijeća,

-studentski zborovi,

-podmladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj

-neformalne skupine mladih. (dalje u tekstu: ovlašteni predlagatelji).

 

Ovlašteni predlagatelji dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakoga kandidata za člana Savjeta mladih.

 

Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, to mora biti skupina od najmanje 20 mladih.

 

V.

Svoje prijedloge za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike ovlašteni predlagatelji podnose u pisanom obliku na propisanim obrascima koji su dostupni na web stranici Općine (www.gornjastubica.hr) pod „Natječaji i javni pozivi“ (SMOGS-1-1 Prijedlog kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta mladih Općine Gornja Stubica, uz koji se prilaže obrazac SMOGS 1-2 Očitovanje o prihvaćanju kandidature za člana i zamjenika člana Savjeta mladih i obrazac SMOGS 1-3 Očitovanje predlagatelja da su kandidati za člana i zamjenika člana Savjeta mladih predloženi u skladu s aktima predlagatelja,

 a ukoliko je predlagatelj neformalna skupina mladih

- SMOGS-2-1 Prijedlog kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta mladih Općine Gornja Stubica –predlagatelj - neformalna skupina mladih uz koji se prilaže obrazac SMOGS-2-2 Očitovanje o prihvaćanju kandidature za člana i zamjenika člana Savjeta mladih i SMOGS 2-3 Obrazac za prikupljanje potpisa predlagatelja – neformalne skupine mladih) ili se mogu podići u Općini Gornja Stubica u Jedinstvenom upravnom odjelu i obavezno sadrže slijedeće podatke:

-          naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja, odnosno popis mladih koji čine neformalnu skupinu mladih,

-   podatke o kandidatu (ime i prezime kandidata, datum i godinu rođenja, dokaz o     prebivalištu kandidata – fotokopija važeće osobne iskaznice)

-          vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o prihvaćanju kandidature, te ovjeru prijedloga od ovlaštene osobe predlagatelja, a ukoliko se radi o neformalnoj skupini mladih prijedlog potpisuje najmanje 20 mladih,

-           obrazloženje prijedloga iz kojeg je vidljivo zbog čega se kandidat predlaže.

 

VI.

Rok za podnošenje kandidatura je 15 dana od dana objave javnog poziva na web stranicama Općine. Kandidature se dostavljaju u pisarnicu Općine Gornja Stubica (Trg svetog Juraja 2, Gornja Stubica) ili se šalju poštom preporučeno na adresu:

Općina Gornja Stubica

Komisija za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Gornja Stubica

Trg svetog Juraja 2

49 245 Gornja Stubica

 

s naznakom:

„Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Gornja Stubica“.

 

Nepravovremene i nepotpune kandidature neće se razmatrati.

 

 

VII.

Nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, Komisija za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Gornja Stubica obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i utvrđuje popis važećih kandidatura.

 

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura Komisija dostavlja Općinskom vijeću Općine te ih objavljuju na web stranicama Općine.

 

Općinsko vijeće Općine na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.

 

Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih objaviti će se na web stranicama Općine.

 

 

 

                                                                                     PREDSJEDNICA

                                                                                    OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                Đurđica Labaš, upr. pravnik, v.r.

 

 

Obrasci za podnošenje kanditatura (udruge, učenička vijeća, studentski zborovi,                                                                          podmladak pol. stranka)

Obrasci za podnošenje kandidatura ( neformalne skupine mladih)

Novosti

02.07.2020 Općinski načelnik Jasmin Krizmanić domaćin potpisivanju Ugovora za sanaciju gotovo 3 km državne ceste D307

U Gornjoj Stubici u restoranu Rody danas je potpisan ugovora za projekt izvanrednog održavanja državne ceste oznake DC307, kojeg su potpisali investitor ra ...

02.07.2020 OPĆINSKI NAČELNIK JASMIN KRIZMANIĆ SUDJELOVAO U PREDSTAVLJANJU PROJEKTA IZGRADNJE SUSTAVA PRIKUPLJANJA I ODVODNJE OTPADNIH VODA VELIKA INVESTICIJA NA PODRUČJU OPĆINE U VRIJEDNOSTI OD 6,3 MILIJUNA KUNA

Jučer 01. srpnja 2020. godine u prostorima Općine Gornja Stubica održana je press konferencija na temu provedbe projekta izgradnje sustava prikupljanja i ...

30.06.2020 Općinski načelnik Jasmin Krizmanić prisustvovao Tribini o održivom gospodarenju otpadom i očuvanju okoliša

Jučer je u Osnovnoj školi Matije Gupca Gornja Stubica održana druga javna edukacijska tribina drugoga ciklusa, u sklopu projekta „Zeleni Gupč ...

Prikaži još novosti

PROJEKTI OPĆINE GORNJA STUBICA FINANCIRANI SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

Zeleni Gupčev kraj

            Naziv projekta: Zeleni Gupčev kraj Šifra: KK. 06.3.1.07.0074 Fond: Kohezijski fond 2014. – 2020. Nositelj: Grad Donja St ... nastavak

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Šagudovec - Sekirevo Selo

  OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Šagudovec – Sekirevo Selo ... nastavak

Izrada Strategije razvoja Općine Gornja Stubica za razdoblje 2018. - 2028.

    OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Strategija razvoja Općine Gornja Stubica za razdoblje do 2028. g ... nastavak

Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Gornjoj Stubici

  OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Gornjoj Stubici     & ... nastavak


 

Zaštita osobnih podataka:

Općina Gornja Stubica
ADRESA: Trg Svetog Jurja 2, 49245 Gornja Stubica
TELEFON: 049/289-282,049/290-915
TELEFAX: 049/289-687
E-mail: